תביעות נכות נגד משרד הביטחון - אגף השיקום


משרד עורכי דין דייויס ושות' מייצג תובעים נגד משרד הביטחון - אגף השיקום אשר חלו ו/או נפצעו במהלך שירותם, בתביעה להכרה בזכותם כנכים לפי חוק הנכים תגמולים ושיקום ותקנותיו. המשרד מציע ייעוץ משפטי ראשוני במשרדנו הנמצאים בתל אביב ובירושלים. בהמשך, תוכלו לקרוא אודות תהליך התביעה והזכויות וכמו כן לקרוא אודות פסקי דין שבהם ייצגנו תובעים נגד משרד הביטחון.

מהי המסגרת הנורמטיבית החוקית במסגרת תביעת משרד הביטחון קצין התגמולים?

זכויות הנכים נקבעו בחוקים הבאים ובתקנות שהותקנו על פיהם, שהעיקרים בהם: חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (נוסח משולב), חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 17), תשנ"ו- 1995, חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949, חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו-1955 (נוסח משולב), חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך-1960 וחוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), תשמ"ח-1988.

אם נגרמה הנכות בידי גורם אזרחי – למשל בתאונת דרכים – יוכל הנכה לבחור בתגמולים ובזכויות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או בפיצויים לפי חוק הנזיקין האזרחיים. אם בחר הנכה בפיצויים לפי חוק הנזיקין האזרחיים, לא יהיה זכאי לכל תגמול שהוא או לזכויות על פי חוק הנכים, למעט סמל הנכים. אדם שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי לפי חוק נכות כללית ונקבעה לו זכות קבועה, לא יהיה זכאי בתום ששה חודשים מיום קביעת נכות זו לכל תגמול שהוא או לזכויות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום).

מיהו נכה?

חוק הנכים – סעיף 1 לחוק הנכים מגדיר "נכות" כ"איבוד הכושר לפעול בצורה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של כושר זה, שבאו לחייל משוחרר או לחייל בשירות קבע כתוצאה של אחת מאלה שארעה בתקופת שירותו עקב שירותו: (1) מחלה; (2) החמרה במחלה; (3) חבלה". "נכה" הרשאי להגיש תביעה נגד משרד הבטחון בגין פגיעת גוף הינו רק מי שבעת הפגיעה שירת שירות צבאי בצה"ל, כחייל בסדיר, קבע או מילואים. בנוסף, עפ"י חיקוקים נוספים הושווה מעמדם של סקטורים נוספים השייכים לשירותי הביטחון של המדינה למעמדם של חיילי צה"ל, כך שגם עליהם יחולו הוראות חוק הנכים. מדובר במי ששירתו בעת הפגיעה במשטרה, שב"כ, המוסד ושב"ס.

במקרים בהם ארעה פגיעה מתועדת בתאונה או בארוע בטחוני מוגדר בזמן ובמקום שיש לגביו ראיות ותיעוד, חשוב מאד לדאוג כי ייעשה סמוך לאחר האירוע דו"ח תאונה בו יפורטו האירוע והפגיעה הנטענת. הדו"ח יעשה וייחתם ע"י מפקדיו של החייל הנפגע, ועצם קיומו יהווה ראיה מהותית, לעתים מכרעת, בדבר קרות הפגיעה, גם אם תביעה להכרה בפגיעה תוגש כעבור זמן רב לאחר מכן. החל מ-5.2.1988 חלות הוראות החוק גם על חייל בשירות חובה שנחבל בהיותו בחופשה מאושרת, ובלבד שהחבלה אירעה תוך 14 ימי החופשה הראשונים ודרגת הנכות היא 20% לפחות.

חבלה במהלך חופשה, תוך כדי עיסוק בעבודה או בפעילות של חייל הרשום כספורטאי מצטיין ושנהוג לקבל בעבורה תמורה, איננה מכוסה על פי חוקי השיקום.

מהו הליך התביעה?

איש כוחות הביטחון יהא זכאי לתגמולים רק במידה ויוכח כי הפגיעה אירעה במהלך שירותו וכי קיים קשר סיבתי של 'גרימה' או 'החמרה' בין הפגיעה לבין שירותו. על מנת לקבל תגמול לפי חוק הנכים, על הנפגע להגיש בקשה לקצין התגמולים להכרה בחבלה או במחלה באמצעות טופס מתאים שניתן לקבלו במשרדי אגף השיקום או בלשכותיו השונות. תנאי מוקדם לקביעתה של דרגת נכות על ידי ועדה רפואית הינו ההכרה בנכות על ידי קצין התגמולים משמע, הכרה בקשר הסיבתי בין המחלה ו/או הפגיעה לבין השירות של איש כוחות הביטחון.

אדם הרואה עצמו נפגע מהחלטה של קצין התגמולים, רשאי לערער עליה בפני ועדת ערר בשבתה ליד בית משפט שלום תוך שלושים יום מהיום שבו הגיעה אליו ההודעה על החלטת קצין התגמולים. על החלטתה של ועדת הערר ניתן לערער, בסוגיה משפטית בלבד, בפני בית המשפט המחוזי ואילו פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערעור, לאחר קבלת רשות, בפני בית המשפט העליון.

לאחר שהוכר הנכה על ידי קצין התגמולים מוזמן איש כוחות הביטחון לוועדה רפואית שבה נקבעת דרגת נכותו בהתאם למבחנים לקביעת דרגות נכות.

מיהן הוועדות הרפואיות, מה תפקידן ומי זכאי להיבדק אצלן?

תפקיד הועדה הרפואית לקבוע מצב רפואי תפקודי וחומרתו, לתרגמו להגדרה מילולית ולצידה אחוזי נכות, כפי שמופיעה ברשימת המבחנים לקביעת דרגת נכות שבספר תקנות הנכים. הועדות הרפואיות קובעות דרגות נכות אשר חומרתן מבוטאת בפחיתה של אחוזי נכות מתוך יכולת תפקודית של 100% . ולכן לדוגמא דרגת נכות של 30% תבטא למעשה פחיתה של היכולת התפקודית ב 30% מתוך 100% יכולת תפקודית. במידה ונקבעת נכות בשיעור נמוך מ- 10%, אזי לא ישולם לנפגע כל תשלום. במידה ונקבעת נכות צמיתה בשיעור של 10%- 19% ישולם לנפגע "מענק חד-פעמי" עבור הנכות שנקבעה כאשר הסכום נע בטווח שבין כ-35 אש"ח ל-135 אש"ח לערך. במידה ונקבעת נכות צמיתה של 20% או יותר תשולם לנפגע קצבה חודשית המחושבת לפי נוסחה קבועה שתלויה באחוזי הנכות. הוועדה הרפואית רשאית לקבוע נכות זמנית ובמקרה שכזה אם הנכות היא לפחות 10% ישולמו לנפגע קצבאות חודשיות עד שיוזמן לבדיקה נוספת לקביעת נכותו הצמיתה.

היחידה לוועדות רפואיות של משרד הביטחון פועלת כגוף עצמאי מעין שיפוטי המחויב להליך סביר והוגן של קבלת החלטות על פי חוק ותקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות). לצד הועדות הרפואיות פועלת מינהלה רפואית בפריסה ארצית הנותנת תמיכה ומענה לכל הצרכים המנהלתיים הקשורים בביצוע הועדות הרפואיות.

הועדות הרפואיות של משרד הביטחון פרושות במישור ארצי. ועדות מחוזיות (דרג ראשון): בירושלים, באר שבע, תל אביב וחיפה . ועדות עליונות – ועדות ערעורים: בחיפה, תל אביב וירושלים .

הרכב הועדה המחוזית יכלול רופא מומחה אחד או יותר. הרכב הועדה העליונה יכלול 3 רופאים מומחים או יותר. על החלטת הועדה העליונה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשאלת חוק בלבד ועל פסיקת בית המשפט המחוזי ניתן לערער ברשות לבית המשפט העליון.
מחלת הסוכרת נגרמה מלחץ נפשי בעבודה בית המשפט הכיר בקשר הסיבתי בין לחץ נפשי בעבודה ומחלת הסוכרת מסוג 2 על אף העדר אסכולה מוכרת, וקרא למחוקק להתערב ולקבוע קריטריונים ברורים.