עורך דין לתובענות ייצוגיות בביטוח ונזיקין


תובענה ייצוגית היא הליך שבו אדם או גוף תובעים בשמם של אנשים אחרים מהציבור שתביעות כל אחד מהם דומות או זהות זו לזו מבלי לקבל הרשאה או ייפוי כוח לפעול בשם אותם אנשים. זאת להבדיל מתביעה אזרחית בה תובע תובענה ייצוגית היא הליך שבו אדם או גוף תובעים בשמם של אנשים אחרים מהציבור שתביעות כל אחד מהם דומות או זהות זו לזו מבלי לקבל הרשאה או ייפוי כוח לפעול בשם אותם אנשים. בעל הדין או התאגיד המשפטי בשם עצמו בדרך כלל באמצעות בא כוח.

התובענה הייצוגית הינה מכשיר דיוני למימוש זכויות המוקנות על פי הדין המהותי בהתאם לתכליות חוק תובענות ייצוגיות תשס"ו – 2006 (להלן: החוק) הנזכרות בסע' 1 לחוק לאמור, אכיפת הדין, הרתעה ויעילות ההליך המשפטי. התובענה הייצוגית משפיעה על ההליך השיפוטי בכך שהיא יוצרת מערכות יחסים חדשות בין תובע ייצוגי לחברי הקבוצה, ומקימה מעשה בית דין לגבי חברי הקבוצה.

התובענה הייצוגית נועדה לאזן בין האינטרס של התובע הייצוגי ובין האינטרסים של חברי הקבוצה על ידי מתן סעד לתביעתו של היחיד ובלבד שהבקשה להכרה כתובענה ייצוגית אושרה על ידי בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות החוק.

המחוקק הגביל את הנושאים הראויים להתברר בתובענה ייצוגית לרשימה סגורה של עניינים המנויים בתוספת השניה לחוק. תביעות נזיקין אינם נמנות על הרשימה ועל כן לא ניתן להגיש תובענה ייצוגית לנזקי גוף או רכוש בעוולה המונית.

דיני הנזיקין בישראל מבוססים על רעיון האשם האישי. משמעות הדבר הוא שתנאי הכרחי להטלת אחריות נזיקית על אדם הוא שההתנהגות אשר בגינה הוא נתבע היתה בת אשם.

דיני הנזיקין המודרניים מוסדרים כיום בעיקר על ידי שתי עוולות מסגרת רשלנות והפרת חובה חקוקה , וכן עוולות ספציפיות המוסדרות הן בפקודת הנזיקין והן בחיקוקים ספציפיים שיש להם זיקה לסוגיות הקובעות שהפרת החיקוק מהווה עוולה אזרחי שהוראת פקודת הנזיקין חלות עליהן .

משרדנו מתמחה בתובענות ייצוגיות המבוססות על דיני הביטוח והנזיקין, עם זיקה מיוחדת לתחומי הרפואה, כגון תופעות לוואי שליליות של תרופות על ציבור משתמשים מבלי שהוזהרו או בלי התוויה רפואית נאותה.
  • למאמרו של עו"ד י. דייויס, האם התובענה הייצוגית היא מכשיר דיוני ראוי לניהול תביעות נזיקין?
eng