• ירושלים: בית השנהב (בניין B), רח' בית הדפוס 12
  • תל אביב: מגדלי הארבעה 30, בניין דרומי (קומה 9)

לתיאום פגישה ראשונית: 03-7419190

תגמולי ביטוח לאומי

חוק הביטוח הלאומי הוא חוק סוציאלי המעניק תגמולים למי שנפגע ממחלה או מתאונה וכן זכויות סוציאליות למי שאינו מסוגל לתפקד בעבודה ובחיי היום יום. תאונה בעבודה (או מחלת מקצוע) מקנה לנפגע זכות לתבוע דמי פגיעה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה ובתנאי שאינו מסוגל לעבודה בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.

תגמולי ביטוח לאומי והסדר שיפוי סטטוטורי

שיעור דמי הפגיעה הם 75% מההכנסה החייבת בדמי ביטוח במשך 3 חודשים הקודמים לתאונה ולמשך 180. ככל שנותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה הוא זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק נכות בהתאם לשיעור נכותו בהתאם לקביעת ועדה רפואית מטעם המל"ל ובמקרה של תלות בעזרת הזולת זכאי גם לקצבה מיוחדת. גם כאן הקריטריון הוא שכרו של הנפגע לפני התאונה.

נפגע שחלה במחלה קשה או בתאונה שאינה בעבודה זכאי לתגמולי ביטוח מהמל"ל בשל נכות רפואית בשיעור 60% שנקבעה על ידי ועדה רפואית של המל"ל או בשיעור 40% לפחות. אם נקבע שעקב הנכות הרפואית נפגע כושר העבודה יהיה זכאי לתוספת גמלה.

נפגע הנזקק לעזרה בבית יהיה זכאי לקצבת שירותים מיוחדים על פי מידת התלות שלו וכן לקצבת ניידות אם לא יכול לנהוג בעצמו או זקוק לניידות.

  • המידע אודות הזכויות במוסד לביטוח לאומי נמצא באתר המוסד בכתובת www.btil.gov.il

משרדנו מייצג את המוסד לביטוח לאומי בתביעות שיבוב נגד חב' הביטוח המחויבות בפיצויים לנפגעים בהתאם להסדר השיפוי הסטטוטורי הקובע מערכת יחסים משולשת בין המוסד לביטוח לאומי המעניק תגמולים לנפגע, הנפגע שזכאי לתגמולים מהמל"ל ופיצויים מהמזיק, והצד השלישי (המזיק) החייב בפיצויים כלפי הנפגע והמל"ל על פי הסדר השיפוי הקבוע בחוק (סע' 328 לחוק הבטל"א).

העיקרון שנקבע בפסיקה מוסדר במשולש יחסים: המל"ל משלם לניזוק גמלאות: המזיק משלם לניזוק פיצוי בניכוי סכום הגמלאות שמשולם לניזוק על ידי המל"ל, והמל"ל מקבל מן המזיק שיפוי בגובה הגמלאות שהוא משלם לניזוק.

העיקרון הוא בכל מקרה בו זכאי הניזוק לגמלאות הביטוח הלאומי יש לנכות את סכומי הגמלאות מסכום הפיצוי המשולם לניזוק.

כאשר מדובר בתאונה שהיא גם תאונת עבודה, מעוגן העיקרון בדבר ניכוי הגמלאות הקבוע בפקודת הנזיקין לפיו יש לנכות את גמלת הביטוח הלאומי מסכום הפיצויים. כלל דומה נקבע בפסיקה לגבי ניכוי גמלאות מן הפיצוי גם כאשר אין מדובר בתאונת עבודה.

למשרדנו מיומנות רבה באופן ניהול תביעות נזיקין בהם מנוכים תגמולי המל"ל מסכום הפיצויים להם זכאי הנפגע ומקסימום הפיצויים ללקוחות משרדנו בניהול תביעת נזיקין יש חשיבות גדולה לגובה תגמולי המל"ל אותם יש לנכות מסכום הפיצויים באמצעות פעילות זו אנו אחראים לתקדים חשוב בביהמ"ש העליון בו נקבע שבתביעות בהם נקבעה אחריות חלקית של המזיק, יש לנכות את תגמולי המל"ל באופן יחסי לשיעור האחריות שנקבע. ר' ע"א 3097/02 שביט מלמד ואח' נ' קופ"ח הכללית ואח' (פורסם בנבו, 2/6/2004).

אנו מזמינים אתכם לפנות למשרדנו בכל שאלה הקשורה לאופן מיצוי זכויותיכם ואופן ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי או גמלאות אחרות מסכום הפיצויים.